top of page

Dokument – Ekumenický seminář v Jirchářích


Ekumenický seminář v Jirchářích, založený v roce 1963 z iniciativy Ladislava Hejdánka, Jiřího Němce a Václava Freie a pořádaný pod záštitou profesorů J. B. Součka a J. L. Hromádky při Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze, byl jedním z nejvýraznějších center duchovního dialogu a obnovy náboženského a kulturního života české společnosti v 60. a na počátku 70. let 20. století.Poskytl příležitost k veřejnému vystoupení řadě osobností, jejichž publikační a pedagogická činnost byla zvláště počátkem šesté dekády, a poté i po roce 1969 kvůli politickým poměrům značně omezená. Jirchářské přednášky a následné diskuse byly veřejně přístupné kterémukoli příchozímu. Představovaly velmi důležitou platformu pro vzdělání, diskuse a setkávání desítkám především mladých lidí. Ekumenický duch a prostředí svobodné diskuse kultivovaly nejméně jednu generaci české (nejen pražské) kulturní společnosti, lidí, kteří díky zkušenosti z Jirchářů a ovšem i dalších obdobných aktivit vstupovali do pookupačních normalizačních časů lépe vybaveni.


I přesto zůstává tato téměř deset let trvající aktivita – alespoň pokud je nám známo – dosud podrobněji nezdokumentována a nezhodnocena. Spíše sporadicky bývá připomínána jen vzpomínkami některých tehdejších aktérů či účastníků. Ty jsou pochopitelně jednak kusé, jednak závislé na paměti či „úhlu pohledu“ vzpomínajících.


Jako pokus podnítit soustavnější kritické studium jsme se rozhodli na stránkách Triády uveřejnit následující dokumenty z pozůstalosti Jiřího Němce. Jde o listy se strojopisy programů semináře v Jirchářích, od zimního semestru 1966/1967 pak – vzhledem k Němcem rukou psaným vpiskům a škrtům – evidentně o koncepty programu či pracovní návrhy.


Uveřejněné soupisy tedy nedokládají vždy skutečný program semináře, ten bude možno rekonstruovat až na základě ověření prostřednictvím dalších pramenů, jsou však – pokud jde o dnešní povědomí o něm – unikátním pramenem o přednášejících i tématech přednášek, stejně jako o tom, jakým způsobem byl koncipován.


Uvítáme, pokud se na adresu nakladatelství přihlásí kdokoli, kdo vlastní jakékoli dokumenty, dobové ohlasy, fotografie apod. související s Ekumenickým seminářem v Jirchářích, zvláště pokud by existovaly záznamy samotných přednášek v jakékoli podobě, včetně například zápisků.

Vzhledem k povaze materiálu jsme při přepisu ponechali veškeré údaje v podobě, v jaké je uvádí předloha, včetně například evidentní konfuze (či zdvojení informace?) v letním semestru 1965 u dat 7. 4. a 14. 4. Z téhož důvodu také evidujeme škrty, stejně jako uvádíme přeškrtnuté pasáže (jsou-li čitelné). Tužkou či perem psané údaje uvádíme kurzívou, přeškrtnuté údaje značíme škrtem vodorovnou čarou, v hranatých závorkách ediční doplnění či odkaz na chybějící údaj.


Listy s programy přednášek a seminářů Ekumenického semináře v Jirchářích se nacházejí v části pozůstalosti Jiřího Němce, uložené v archivu knihovny Libri prohibiti v Praze. Jde o sedm strojopisných listů popsaných z jedné strany, s rukopisnými vpisky J. Němce, s řadou škrtů a úprav. Dva listy, uvedené zde, čísly [8] a [9], jsou cyklostylované strojopisy pozvánek.


*


V posledních letech připravujeme k vydání Němcovy publikované texty, stejně jako texty z pozůstalosti. Pracovní verzi první části, dokumentující roky 1959–1964, bychom rádi vydali v první polovině příštího roku.


R. Krumphanzl


Zvláštní poděkování Jiřímu Gruntorádovi.

1

P r o g r a m y ekumenického semináře v Jirchářích


Zimní semestr 1963/64:


16. 10. J. Němec: Struktura mýtu

30. 10. O. Funda, P. Pokorný: Historický Ježíš

13. 11. L. Hejdánek: O myšlení předmětném a „nepředmětném“

27. 11. J. Dus: Víra a tradice ve Starém a Novém Zákoně

11. 12. J. Miřejovský: Adolf Portmann (s koreferátem J. M. Lochmana)

8. 1. J. Sokol: Theologie práce (Chénu)

15. 1. J. Němec: Cl. Tresmontant, La pensée hebraique – I.

19. 2. J. Němec: Cl. Tresmontant, La pensée hebraique – II.


Letní semestr 1964:


4. 3. M. Černý: Dva prameny evropské literární tradice (Auerbach)

18. 3. K. Floss: Podmínky sjednocení

1. 4. [?]. Široký: Bůh je jiný (ad Robinson)

15. 4. Z. Trtík: Robinson, Honest to God

22. 4. L. Hejdánek: Feuerbachova antropologie

6. 5. A. Molnár: Prvky biblického a řeckého myšlení u Otců

20. 5. J. L. Hromádka: O možnostech a úkolech dialogu

3. 6. J. Sokol: Pojetí dějin u Arnolda Toynbeeho – I.

10. 6. J. Sokol: Pojetí dějin u Arnolda Toynbeeho – II.


Zimní semestr 1964/65:


23. 9. Round table o 1. a 2. semestru (V. Frei, J. Němec, L. Hejdánek)

14. 10. M. Habáň: O aristotelismu – I.

28. 10. Round table o filosofické interpretaci křesťanské víry (Z. Trtík, J. Němec, K. Večerka, L. Hejdánek)

25. 11. J. Sokol: K. Jaspers, Der philosophische Glaube

9. 12. M. Habáň: O aristotelismu – II.

13. 1. M. Černý: Romano Guardini (medailon); V. Frei: Kontroverze a dialog mezi křesťany různých vyznání (podle Congara)

20. 1. L. Hejdánek: Albert Schweitzer (medailon); Vl. Sadek: O Ježíšovi historicky

11. 2. Round table o Teilhardovi de Chardin (J. Němec – život a dílo; L. Hejdánek - filosofie; V. Frei – spiritualita; J. Sokol – k pojmu „komplexity“)

17. 2. B. Blažek: Niebuhr, Synové světla a synové tmy


Letní semestr 1965:


3. 3. J. Trojan: M. Heidegger, Otázka techniky

11. 3 Round table o knize J. L. Hromádky „Pole je tento svět“ (L. Hejdánek, J. B. Pavlíček, J. Němec, R. Lukavský)

17. 3. K. Trusina: Zvěstovatelská služba umění (Fr. Dürrenmatt)

1. 4. W. Becker: Třetí zasedání Vatikánského koncilu

7. 4. J. Němec: Jsoucno a bytí u Tomáše Akvinského

14. 4. V. Frei: Gregory Baum a jeho pojetí jednoty církve

28. 4. J. Kohl: Van der Pool, Svědectví reformace

7. 4. Schauta: Tomáš Akvinský (medailon); J. Němec: Bytí a jsoucno u Tomáše Akvinského – II.

2

14. 4. V. Frei: G. Baumovo pojetí jednoty Církve

6. 5. F. Hájek: Martin Buber (medailon); V. Frei: Židé, katolíci a ekumenismus

12. 5. K. Metyš: Dante Alighieri (medailon); K. Floss: O současném islamu

19. 5. K. Trusina: Vyznávající církev (medailon); J. Šimsa: Dietrich Bonhoeffer

3. 6. J. Schuster: Diskuse ke 13. schematu (medailon); M. Heryán: Taizé

9. 6. Zd. Trtík: Braun a Gollwitzer, diskuse o existenci Boží


Zimní semestr 1965/66:


6. 10. L. Hejdánek: Filosofie a ekumenické hnutí

20. 10. J. Kubalík: Historie katolického ekumenismu

3. 11. J. L. Hromádka: Konstituce o církvi (Vatic. II.)

17. 11. Vl. Benda: Diskuse Barth – Küng o ospravedlnění

1. 12. V. Frei: Dialog a otázka neměnnosti nauky

15. 12. A. Pavelka: Věda a víra

5. 1. P. Pokorný: Tělo Kristovo podle epištoly k Efezským

19. 1. J. M. Lochman: Theologie jako věda


Letní semestr 1966:


16. 2. B. Komárková: Rosenstock-Huessy a jeho Sociologie

2. 3. J. Němec: Křesťan a filosofie

16. 3.

30. 3. Round table o encyklice „Pacem in terris“ (JLH, Kotalík, Machovec, Němec)

13. 4.

27. 4. M. Machovec: Augustinova modernost

11. 5. Kotalík – Souček: Dekret o svobodě

25. 5. Panel „Víra a dějiny“ (P. Pokorný, Vl. Benda, L. Hejdánek, V. Frei)

8. 6. K. Metyš:


Zimní semestr 1966/67:


19. X. panel: Místo laika v círk. struktuře

3

podzimní sem. 1966

Velký seminář Malý seminář

19. října Laik a církevní struktura

28. září (Prof. Kouřil, Dr. Šimek,

Prof. Trtík, ? J. Schuster ?,

+ předseda) + JN + LvH + ?


265. října a) pokrač. v Heideggerovi

b) příprava na „Mír“


2. listop. Merell: Bible

12. října Mír, nenásilí (jako metoda)

(Alfred Kocáb)

list.

19.října Heidegger + příprava


list.

16.26. října Církev a stát (panel)

(Ludv. Vaculík, ? I. Klíma?,

atd.

2. listopadu Heidegger + příprava

9. listop. Křesťané a synagoga

(Prof. Schubert z Vídně)


16. listop. Heidegger + příprava

23. listop. O rodině, mezinár. organi-

zace „Familia“

(Jiří Havlík)


30. listop. Heidegger + příprava

7. prosin. Křesťanství a revoluce

(Prof. Daim, Vídeň)

7. pros. Heidegger / Marx + příprava

14. prosin.


14.21. prosin. Církev a stát (panel)


21. prosince Heidegger / Marx + příprava1967

4. ledna

11. ledna

18. ledna

25. ledna

1. února

8. února

4

N á v r h

programu ekumenických seminářů v HBS (Jarní semestr 1967)


Data: 11. 1., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5.


1. V. Frei–J. Němec: Úvod k rozpravě o pojetí semináře (Výsledky ankety)

2. R. Garaudy: Od kletby k dialogu. (Panelová diskuse: J. Prokůpek, J. Hranička, V. Frei. J. S. Trojan) Němec

3. Kritika v církvi. (Panelová diskuse: V. Frei, J. Veber)

4. Od dětství k dospělé víře. (Otázka tzv. náboženské výchovy.)

(Panelová diskuse: prof. Trtík, L. Hejdánek, J. Němec)

5. Tomáš Akvinský v ekumenickém rozhovoru. (Panelová diskuse:

Zedníček! A. Pavelka, J. S. Trojan, J. Němec) Němec

6. Dr. A. Wucherer (Vídeň): Theologicko-kritický význam vyspělého atheismu. (Současně pozván na seminář doc. Machovce)

7. Prof. Dr. K. Schubert (Vídeň): Křesťanský (-ův) poměr k Židům.(Současně pozván na seminář doc. Machovce)

8. .Chudí v naší společnosti. (Panelová diskuse: J. Čapek, J. M. Havlík, A. Rozehnal)

9. Církev a stát. (Panelová diskuse: I. Klíma, L. Vaculík, E. Kadlecová, L. Hejdánek, J. Sokol)

10. Krize předbělohorské společnosti. (Dva referáty: prof. Říčan, Dr. R. Kalivoda)


11. Lochman, Křivohlavý, Ebertová: Ženeva ?

Dantine1) prakt. a akt. otázky

2) někt. velmi často jmen.

akt. teor. problémy

5

Program Jirchářských seminářů – podzim 1967


přednášející:

11. 10. Emanuel Rádl. prof. J. B. Souček


25. 10. Význam Rádlova pojetí pravdy. Lad. Hejdánek

8. 11. Rádlovo pojetí smyslu dějin. panelový rozhovor (Jan Sokol, L. Hejdánek,

Metyš aj.)

22. 11. Národ a národnost u Rádla. panelový rozhovor (J. B. Souček, Rob.

Kalivoda aj.)

6. 12. Moderní věda dnes. panelový rozhovor ( (Václav Frei aj.)


Malé semináře:

a) theologický (Bultmann, Rahner, později Tomáš Aq. – četba textů): 4. 10., 1. 11., 29. 1[1].

b) filosofický (Heidegger, četba textů a komentářů – Wesen der Wahrheit): 18. 10., 15. 1[1]. a 13. 1[2].Předběžný plán pro konec semestru (po vánocích):


Malé semináře:

a) theologický: 17. 1., 14. 2.

b) filosofický: 31. 1., (21. 2.)


Témata pro velký seminář:

Jan Patočka: (Místo Rádlova myšlení v dnešním filosofickém kontextu)

J. L. Hromádka: Emanuel Rádl.

Jiří Němec: Ženská otázka.

Milan Průcha: O naší nynější filosofii.

L. Hejdánek: Náboženství a politika.

– Křesťanství po 2. svět. válce ve světě a u nás:

1. Katolicismus 2. Protestantismus 3. Ekumenismus

[6]

PRACOVNÍ PROGRAM EKUMENICKÉHO SEMINÁŘE V J I R C H Á Ř Í C H

Letní semestr šk. r. 1967/68


Ekumenická shromáždění

14. 2. Rozhovor o českém výboru z díla Teilharda de Chardin „Místo člověka v přírodě“ (úvodní slovo Ladislav Hejdánek, dotazy zodpoví překladatelé)

28. 2. Karel Floss: Nový holandský katolický katechismus

13. 3. Jiří Němec: Moderní tomismus

27. 3. Rozhovor o filmu P. P. Pasoliniho „Evangelium sv. Matouše“

10. 4. Zdeněk Bouše: Liturgie prvotní církve

24. 4. Josef Myslivec – Zdeněk Bouše: Dědictví liturgie prvotní církve na Východě a na Západě

8. 5. Prof. J. B. Souček: O novém díle prof. Ernesta Käsemanna „Der Ruf der Freiheit“ (kniha je osobním vyznáním tohoto předního protestantského biblisty)

22. 5. Rozhovor o encyklice „Populorum progressio“

5. 6. Rozhovor o ekumenické náplni letošního ročníku „Křesťanské revue“ (úvodní slovo prof. Josef Smolík)


Malé semináře (studium textů)

Theologický seminář (od 7. 2.): Karl Rahner: Christentum als Religion der absoluten Zukunft – S. Thomas Aquinas: De spe

Filosofický seminář: (od 201. 2.): Martin Heidegger: Vom Wesen der Wahrheit


Ekumenická shromáždění se konají v sále evangelického bohosloveckého semináře v Praze 1, V Jirchářích 13. Malé semináře pracují střídavě vždy v týdnu mezi ekumenickými shromážděními. Všechny uvedené programy jsou ve středu a začínají v 19.30.

[7]

P R O G R A M

přednášek v Ekumenickém semináři v Jirchářích


Zimní semestr 1970/71


9. listopadu

P. POKORNÝ: Interpretace biblických výpovědí o Bohu


30. listopadu

J. NĚMEC: Pojetí Boha v procesuální theologii


14. prosince

L. HEJDÁNEK: Teilhardovo pojetí Boha a protestantská kosmická christologie


11. ledna

J. PATOČKA: Fenomenologický přístup k tématu Bůh.


Přednášky se konají vždy v p o n d ě l í v 19.30 hod. v Husově bohosloveckém semináři v Praze 1, V jirchářích 13 (přízemí).

[8]

V Praze, 3. dubna 1968.


Vážení přátelé,

hodláme obnovit práci mezi křesťanským studentstvem a zároveň ji rozšířit i na ostatní inteligenci. V nových podmínkách a pod tlakem nových úkolů chceme od samého začátku postupovat na co nejvýraznější ekumenické bázi. Cílem organizace, kterou chceme uvést v život, je uplatňování evangelia v soukromém i veřejném životě, na všech rovinách a ve všech oblastech. Zvláštní pozornost chceme věnovat jeho společenských důsledkům.

Zveme Vás proto na ustavující schůzi, která se bude konat v úterý 9. dubna 1968 v Jirchářích v 19.00 hod. a na níž bude dalším jednáním s úřady pověřen pracovní výbor.


Za vedení dosavadního ekumenického semináře v Jirchářích


Prof. Dr. J. B. Souček

Dr. Jiří Němec Dr. Ladislav Hejdánek[9]

Vážení přátelé,


Dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu, věnovaného křesťanskému pojetí poměru instituce a víry v dějinách, jak se obráží především v otázce autority.

V pondělí 1. června 1970 v 19,30 pronese prof. Dr. A. Molnár přednášku na tema „Otázka autority v reformních hnutích středověku“, po níž bude následovat diskuse. Jako doporučenou literaturu uvádíme: Svět středověku, skripta lektorů Socialistické akademie, Horizont, Praha 1969.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že program letního semestru bude ukončen panelovou diskusí, která se bude konat v pondělí 15. června 1970 v 19,30 a bude věnována shrnutí a závěrům z tematiky celého cyklu. Úvodní slovo zaměřené na biblické pojetí autority pronese Dr. Petr Pokorný.


Za vedení Ekumenického semináře V Jirchářích 13


Dr. Bedřich Moldan

[soukromá adresa]

Comments


bottom of page